Teated

Eelprojekti muudatused
Teate lisas: Mikk Paloots
Tulenevalt avalikustamise käigus tehtud ettepanekutest, on projekti viidud muudatusi. Muudatustega joonised saab maha laadida Dokumendid-Teeprojekt-Eelprojekt kaustast.
Prindi Saada link
KMH lõpparuande avaliku väljapaneku kestus pikeneb
Teate lisas: Mikk Paloots

KMH lõpparuande avaliku arutelu käigus tehtud ettepaneku tulemusena otsustati pikendada avaliku väljapaneku kestust kuni 20.05.2010. Nimetutud kuupäevani saab keskkonnamõju hindamise aruande kohta esitada kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi Maanteeametis tööpäeviti kell 8.00-16.00, e-posti aadressil keskkonnamõju hindamise eksperdile luule@environment.ee või projekteerijale mikk@teedeprojekt.ee.
 

Prindi Saada link
Toimus KMH lõpparuande avalik arutelu
Teate lisas: Mikk Paloots
04.05.10 toimus eelprojekti ja KMH lõpparuande avalik arutelu. Kohal viibis ca 80 huvilist, kes said kahe tunni vältel esitada oma ettepanekuid ja vastuväiteid.  Täname kõiki kohalviibinuid.
Prindi Saada link
Mõigu ristmiku eelprojekti KMH programmi heakskiitmise otsus
Teate lisas: Roland Mäe
Keskkonnaamet on tutvunud Estonian, Latvian & Lithuanian Environment OÜ poolt 01.11.2009 kaaskirjaga heakskiitmiseks esitatud "Mõigu ristmiku eelprojekti" keskkonnamõju hindamise programmiga ja selle heakskiitnud. Vt dokumentide rubriigist.
Prindi Saada link
KMH programmi avalik arutelu
Teate lisas: Mikk Paloots
Keskkonnamõju hindamise programmi avalik arutelu toimub 19. oktoobril 2009 algusega kell 18 .00 Peetri Lasteaed-Põhikooli aulas, Pargi tee 6, Peetri küla, Rae vald.
Prindi Saada link
KMH programmi avalik väljapanek
Teate lisas: Mikk Paloots
Anname teada, et on alanud  Mõigu ristmiku eelprojekti keskkonnamõju hindamise (KMH) programmi avalik väljapanek. KMH programmi saab alla laadida portaali dokumentide kataloogist
Prindi Saada link
KMH algatamine
Teate lisas: Roland Mäe
Põhimaantee nr 2/E263 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa km 4,4 - 6,6 Mõigu ristmiku eelprojektiga kavadatavate tegevuste keskkonnamõju hindamise algatamine. Maanteeameti peadirektori 02.09.2009 käskkiri nr 252.
Prindi Saada link
Valmimas on keskkonnamõjude hindamise programm
Teate lisas: Mikk Paloots

On valminud keskkonnamõjude hindamise programmi esmaversioon. Peale Tellija heakskiitu tehakse keskkonnamõjude hindamise algatamise otsus ja lepitakse kokku programmi avalikustamise aeg ja koht.

Keskkonnamõjude hindamine laiemas mõttes on keskkonnaotsuste langetamisele eelnev uuring, mille käigus antakse hinnang kavandatava tegevuse või kava võimalikele keskkonnamõjudele ning mille tulemuste alusel otsustatakse, kas ja millistel tingimustel kavandatavat tegevust lubada või kava kehtestada.
Eestis reguleerib keskkonnamõju hindamist keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus (KeHJS), mille lähtekohad pärinevad suures osas EL direktiividest 85/337/EMÜ (KMH direktiiv) ning 2001/42/EÜ (KSH direktiiv).

Prindi Saada link
 
 
 
Missioon: Ühendame eesti rahva kaasaegse maanteevõrguga.